Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Regulaminy

Regulamin korzystania z Czytelni im. dr Kazimierza Skowrońskiego

§1 ZASADY OGÓLNE

 1.  Niniejszy regulamin określa zasady korzystania  z Czytelni.
 2. W Czytelni udostępniany jest: księgozbiór z magazynu, czasopisma bieżące i archiwalne; komputery z dostępem do Internetu, multimedia, dokumenty życia społecznego na nośnikach tradycyjnych  i cyfrowych  oraz inne dokumenty biblioteczne.
 3. Z Czytelni może korzystać każda osoba przestrzegająca niniejszego regulaminu.
 4. Osoba chcąca skorzystać ze zbiorów pozostawia u bibliotekarza dyżurnego legitymację biblioteczną lub inny dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, legitymację szkolną itp.) oraz wpisuje się do odpowiedniego  zeszytu ewidencji.
 5. Okrycie wierzchnie oraz wszelki bagaż podręczny należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
 6. Użytkownik Czytelni zajmuje miejsce  wskazane  przez bibliotekarza.
 7. W Czytelni obowiązuje cisza.
 8. Zabrania się palenia papierosów, spożywania  alkoholu i posiłków  oraz używania telefonów komórkowych.
 9. Wszelkich informacji  i porad udziela  dyżurujący bibliotekarz.

 

§2 KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 1.  Wszystkie materiały znajdujące się w Czytelni są dostępne dla użytkowników.
 2. Zamówienia na zbiory  przechowywane w magazynie  kompaktowym  realizowane  są  na· bieżąco,  natomiast z magazynu  rezerwowego  - prasy w dniu następnym.
 3. Z materiałów przyniesionych z zewnątrz można korzystać po uzyskaniu zgody dyżurnego bibliotekarza.
 4. Czytelnik ma prawo korzystać ze zbiorów wybierając je samodzielnie z katalogów, baz danych lub po uzyskaniu informacji od dyżurnego bibliotekarza. Wykorzystane materiały biblioteczne czytelnik  zwraca bibliotekarzowi lub pozostawia  w wyznaczonym miejscu.
 5. Księgozbioru Czytelni z zasady nie wypożycza się do domu. W uzasadnionych wypadkach dyrektor biblioteki może wyrazić zgodę na wypożyczenie do domu na okres nie dłuższy  niż pięć dni.
 6. Z książek udostępnianych w ramach wymiany międzybibliotecznej korzysta się wyłącznie ha miejscu w Czytelni.
 7. Zabrania się wynoszenia bez zgody bibliotekarza  materiałów z Czytelni do innych pomieszczeń.
 8. Czasopisma prasy bieżącej po ukazaniu się kolejnego numeru udostępnia się na zewnątrz po zarejestrowaniu przez bibliotekarza na okres trzech dni.
 9. Na prośbę Czytelnika bibliotekarz dyżurny pomaga w prowadzeniu  kwerend w zbiorach własnych biblioteki,  szczególnie  dotyczy to zbiorów regionalnych.

 

§3 KORZYSTANIE Z KOMPUTERÓW

 1.  Każdy użytkownik ma prawo korzystać z komputerów do jednej godzinny dziennie. W uzasadnionych  przypadkach  w szczególności, takich jak pisanie pracy, wyszukiwanie informacji na potrzeby edukacyjne itp. dyżurny bibliotekarz  zwiększa  czas korzystania  z komputera
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z sieci wewnętrznej oraz sieci Internet w sposób zgodny z prawem oraz powszechnie przyjętymi zasadami (technicznymi, społecznymi i moralnymi).
 3. Korzystanie z Internetu i komputerów w celach edukacyjnych  i informacyjnych jest bezpłatne.
 4. Czytelnicy odpłatnie mogą skorzystać z drukarek  i kserokopiarki  według obowiązującego cennika - załącznik nr 1
 5. Użytkownicy mogą za zgodą obsługi Czytelni nieodpłatnie skorzystać ze stacji dysków.
 6. Każdy użytkownik może zwrócić się do dyżurnego bibliotekarza  z prośbą o pomoc w wyszukiwaniu potrzebnej informacji.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wysyłane  i pobierane dane z sieci Internet.
 8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za treść i aktualność  informacji udostępnianych przez sieć Internet.
 9. Zabrania się odwiedzania stron internetowych  zastrzeżonych  klauzulą „Tylko dla dorosłych".
 10. Zabrania się wnoszenia i instalowania własnego oprogramowania w udostępnionych komputerach.
 11. Pracownicy Czytelni nie ponoszą odpowiedzialności za utracone dane pozostawione  przez klientów na twardych  dyskach komputerów.
 12. Z jednego stanowiska  może w danej  chwili korzystać do dwóch osób.
 13. Zabrania się samowolnego włączania i wyłączania komputerów z sieci elektrycznej.
 14. Nie wolno wykorzystywać oprogramowania i sprzętu komputerowego  do celów komercyjnych.
 15. W przypadku stwierdzenia naruszania bądź złamania obowiązujących zasad, dyżurny bibliotekarz ma prawo  do  natychmiastowego przerwania pracy użytkownika. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik.  Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas  odpowiedzialność ponoszą rodzice  lub opiekunowie.

 

§4 POSZANOWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 1. Czytelnik  odpowiada  osobiście  za  materiały  biblioteczne,  z którymi  powinien  obchodzić  się ostrożnie,  pamiętając,  że  jest  to mienie społeczne.  Zauważone uszkodzenia  należy zgłosić bibliotekarzowi.

 

§5 PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Korzystający z Czytelni  zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Osoby nie stosujące się do wymienionych zasad mogą być, na mocy decyzji, dyżurnego bibliotekarza  czasowo  pozbawione  praw korzystania z Czytelni. Od decyzji bibliotekarza  przysługuje prawo odwołania  się do Dyrektora Biblioteki.
 3. W czasie prowadzenia szkoleń, ·lekcji bibliotecznych, przygotowywania wystaw itp. Czytelnia może czasowo być zamknięta, wtedy czytelnik korzysta z prasy bieżącej i komputerów w wypożyczalni lub w innych pomieszczeniach biblioteki.
 4. Niniejszy Regulamin opracowano na podstawie Ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997r. (Dz.U.1997, nr 85, poz. 539) i statutu biblioteki.

 

 Kolbuszowa 23.01.2012

nprc
serce
 • Data aktualizacji: 2023-06-07 17:45
 • |
 • Licznik odwiedzin: 5 221 767