Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 7, 36-100 Kolbuszowa, reprezentowana przez Dyrektora.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Lucynę Wyka -  z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@kolbuszowa.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

  1. związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, w tym korzystanie z udostępnionych zbiorów bibliotecznych – z ich wypożyczaniem i zwrotem, a także związanych z wypełnieniem innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze - na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach,
  2. wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub konieczności podjęcia działań na żądanie Pani/Pana przed zawarciem umowy,
  3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym ustalania, dochodzenia i obrony roszczeń, prowadzenia statystyk i analiz.,
  4. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników/klientów, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (całodobowy monitoring wizyjny w budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kolbuszowej i terenu wokół niego – polegający na nagraniu obrazu wideo).

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym filiom biblioteki, podmiotom i organom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług świadczonych na jego rzecz  (obsługa informatyczna itp.).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji w/w celów lecz nie krócej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa oraz terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji. Nagrania obrazu przetwarzane są/mogą być/będą wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje się je przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy od dnia nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

W przypadku gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, że mogą one stanowić dowód w postepowaniu, termin ten ulega wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu w sposób trwale uniemożliwiający ich odtworzenie, przez organy uprawnione.

 Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
W przypadku, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe. Fakt niepodania w/w danych skutkuje brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji usług wypożyczania zasobów biblioteki oraz brakiem mozliwości zawarcia stosownej umowy.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

nprc
serce
PITax.pl
  • Data aktualizacji: 2020-04-02 09:18
  • |
  • Licznik odwiedzin: 2 978 344