Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Deklaracja dostępności

Wstęp

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biblioteki w Kolbuszowej oraz Kolbuszowskiej Biblioteki Cyfrowej.

Daty publikacji i aktualizacji

Strona internetowa biblioteki – biblioteka.kolbuszowa.pl:

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-01.

Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa - cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-09-18.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa biblioteki – biblioteka.kolbuszowa.pl jest w większości zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności:

 • Filmy zamieszczone w serwisie przed 23.09.2020 nie posiadają napisów, audiodeskrypcji ani treści alternatywnych przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu.
 • Część fotografii oraz plików graficznych zamieszczonych w serwisie (w tym te opublikowane przed 23.09.2020) nie posiada opisów alternatywnych, czyli technik udostępniających użytkownikom programów odczytu ekranu informacje o nietekstowych elementach strony internetowej.
 • Hiperłącza nie mają nadanych tytułów ani opisów alternatywnych oraz nie są dodatkowo oznaczane graficznie.

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • Treści archiwalne i multimedia (w tym filmy, fotografie i pliki graficzne) opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa - cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dostosowanie serwisu do wymogów stawianych w ustawie wymagało by znacznych nakładów finansowych (zakup nowszej wersji oprogramowania dLibra) obecnie przewyższających możliwości biblioteki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej biblioteka.kolbuszowa.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janusz Kozłowski, mipbp.kolbuszowa@vp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 172270220 wew. 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Biblioteki Centralnej w Kolbuszowej (ul. Piłsudskiego 7) jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

 • Parking przed biblioteką nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście do budynku znajduje się od strony parkingu, do którego wjazd znajduje się od ul. Targowej.
 • Do drzwi wejściowych prowadzi nachylenie zakończone spoczynkiem.
 • Na parterze znajduje się Oddział dla Dzieci i Młodzieży, który pełni także funkcję punktu obsługi osób z niepełnosprawnością oraz księgarnia „Pegaz”. Dostęp do tych pomieszczeń jest utrudniony przez niewielkie progi.
 • Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze.
 • Do budynku biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
 • Brak windy uniemożliwia osobom niepełnosprawnym dostanie się do pozostałych pomieszczeń biblioteki.

Budynek Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej w Kolbuszowej (ul. Piekarska 17) jest przystosowany przez osoby z niepełnosprawnościami.

 • Budynek dysponuje miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście do budynku znajduje się na wysokości gruntu.
 • Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Na parterze znajduje się recepcja oraz sala wystawienniczo-koncertowa.
 • Na I piętrze znajduje się sala multimedialno-wystawiennicza oraz salka konferencyjna.
 • Dostęp do pomieszczeń na I piętrze jest możliwy dzięki windzie.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

Filie biblioteczne

Filia w Bukowcu (Bukowiec 45). Lokal nie jest przystosowany do użytkowania osób z niepełnosprawnościami.

 • Miejsca parkingowe nie znajdują się bezpośrednio przed wejściem do filii.
 • Do drzwi wejściowych prowadzą schody węższe niż 120 cm, posiadające noski.
 • Brak podjazdu.
 • Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

Filia w Kolbuszowej Dolnej (ul. Nad Nilem 6/1). Lokal nie jest przystosowany do użytkowania osób z niepełnosprawnościami.

 • Parking przed filią nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Powierzchnia parkingu utwardzona żwirem.
 • Do drzwi wejściowych prowadzą schody posiadające noski.
 • Brak podjazdu.
 • Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. B
 • rak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

Filia w Kolbuszowej Górnej (Kolbuszowa Górna 380). Lokal nie jest przystosowany do użytkowania osób z niepełnosprawnościami.

 • Parking przed filią nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Do drzwi wejściowych do budynku prowadzi nachylenie zakończone spoczynkiem.
 • Filia usytuowana jest na I piętrze do której wchodzi się po schodach.
 • Brak windy oraz innych urządzeń umożliwiających podjazd wózkiem inwalidzkim.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

Filia w Kupnie (Kupno 363) jest przystosowany przez osoby z niepełnosprawnościami.

 • Budynek dysponuje miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.
 • Do drzwi wejściowych do budynku prowadzi podjazd.
 • W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

Filia w Przedborzu (Przedbórz 187). Lokal częściowo jest przystosowany do użytkowania osób z niepełnosprawnościami.

 • Parking przed filią nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia parkingu utwardzona żwirem.
 • Wejście do budynku z poziomu gruntu.
 • Za drzwiami głównymi znajduje się wiatrołap z którego wchodzi się do pomieszczenia filii.
 • Wejście utrudnione przez niski próg. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

Filia w Weryni (Werynia 98). Lokal nie jest przystosowany do użytkowania osób z niepełnosprawnościami.

 • Parking przed filią nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Wejście do budynku po schodach.
 • Za drzwiami głównymi znajduje się hol z którego wchodzi się po schodach do pomieszczenia filii.
 • Wejście utrudnione przez niski próg.
 • Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

Filia w Widełce (Widełka 620). Lokal nie jest przystosowany do użytkowania osób z niepełnosprawnościami.

 • Parking przed filią nie posiada wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.
 • Powierzchnia parkingu utwardzona żwirem.
 • Pomieszczenie filii znajduje się na I piętrze.
 • Do drzwi wejściowych do pomieszczenia filii prowadzą schody posiadające noski.
 • Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.
 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.
nprc
serce
 • Data aktualizacji: 2024-04-20 09:49
 • |
 • Licznik odwiedzin: 6 118 412