Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Wydawnictwa Regionalnego Towarzystwa Kultury

 

Historia Towarzystwa

Inicjatywa powołania w Kolbuszowej Regionalnego Towarzystwa Kultury pojawiła się wśród miejscowych działaczy społecznych jesienią 1956 roku. Rejestracja sądowa, pod nazwą Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przyrody i Kultury im. J. M. Goslara, nastąpiła w marcu 1957 roku.

Największym osiągnięciem pierwszego okresu działalności Towarzystwa było utworzenie Muzeum Regionalnego, którego otwarcie nastąpiło 26 kwietnia 1959 roku, w przejętej i wyremontowanej części dawnej synagogi przy ul. Piekarskiej 19. Towarzystwo prowadziło Muzeum własnymi siłami do 1 stycznia 1971 roku, to jest do jego upaństwowienia. Do tego czasu zorganizowano kilkanaście wystaw, wydawano także systemem powielaczowym periodyk naukowy – Biuletyn Muzeum Regionalnego. Skierowanie większej uwagi ku działalności wydawniczej, popularyzacji wiedzy o regionie i plany ogólnego poszerzenia działalności, przyniosły konieczność poprawek statutowych. Dokonało tego IV Walne Zebranie Członków, zmieniając także nazwę na Towarzystwo Kultury im. J. M. Goslara.

 Dowiedz się więcej o Biuletynach Towarzystwa J. Goslara

 

Działalność wydawnicza

Towarzystwo jest wydawcą dwóch periodyków: Rocznika Kolbuszowskiego – pisma poświęconego przede wszystkim historii regionu (ukazuje się od 1983 roku) oraz Ziemi Kolbuszowskiej – miesięcznika o charakterze społeczno-kulturalnym (od lutego 1999 roku).

Ziemia Kolbuszowska ukazuje się regularnie, obecnie w nakładzie tysiąca egzemplarzy, prezentując czytelnikom, obok informacji o życiu codziennym regionu i pracy samorządów, szeroko pojętą problematykę z zakresu kultury, historii, przedsiębiorczości, edukacji, ochrony zdrowia i środowiska przyrodniczego.

 Dowiedz się więcej o Ziemii Kolbuszowskiej

 Dowiedz się więcej o Roczniku Kolbuszowskim

 

Współczesna działalność RTK

Niezwykle ważną dla działalności RTK-u jest szeroko pojęta współpraca z innymi instytucjami, samorządami i organizacjami społecznymi. Specjalne i szczególne miejsce zajmują w tym dwie instytucje: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Kultury Ludowej. Towarzystwo jest także sponsorem działalności kulturalnej.

Na początku XXI wieku Towarzystwo podpisało umowę na realizację usługi pod nazwą Kolbuszowski Inkubator Przedsiębiorczości, który był pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce, realizowanym na obszarze miejsko – wiejskim, w miastach liczących do 15 tysięcy mieszkańców. Główną ideą Inkubatora była pomoc w powstawaniu nowych firm i stwarzaniu warunków dla ich rozwoju. Innym przedsięwzięciem RTK-u było Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

 Więcej informacji na stronie RTK

nprc
serce
  • Data aktualizacji: 2024-06-21 11:40
  • |
  • Licznik odwiedzin: 6 458 895