Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej

Regulaminy

Regulamin Wypożyczalni Głównej, Oddziału dla Dzieci i Młodzieży oraz filii

§1 Prawa i obowiązki Czytelnika

 1.  Prawo do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni mają;
 • wszyscy mieszkańcy powiatu kolbuszowskiego
 • pracujący na terenie powiatu
 • młodzież ucząca się na terenie powiatu
 • studenci studiujący na terenie powiatu
 1. Przy zapisie zgłaszający się powinien;
 • okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną
 • złożyć na karcie zapisu zobowiązanie przestrzegania regulaminu wypożyczalni.
 1. Czytelnik po zapoznaniu się z regulaminem i podpisaniem zobowiązania otrzymuje legitymację biblioteki uprawniając go do korzystania z wypożyczalni i czytelni. Koszt wystawienia legitymacji wynosi 0,50 zł.
 2. Czytelnik jest zobowiązany podawać zmiany adresu i miejsca pracy.
 3. Przy korzystaniu z wypożyczalni Czytelnik winien posiadać legitymację wystawioną przez bibliotekę i przedkładać ją dyżurnemu bibliotekarzowi.
 4. Zagubienie legitymacji należy natychmiast zgłaszać dyżurnemu bibliotekarzowi. Wystawienie duplikatu jest odpłatne i wynosi 5 zł.

 

§2 Kaucja

 1. Od czytelników, którzy nie posiadają prawa do bezpłatnego korzystania z wypożyczalni pobiera się przy zapisie kaucję (zwrotną) w wysokości 20 zł.
 2. Ww. czytelnik ma prawo do wypożyczenia jednorazowo 2 vol.
 3. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję, rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować dyżurnego bibliotekarza co najmniej trzy dni przed terminem rezygnacji.
 4. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nieodebrana kaucja jest wpłacana na dochody budżetu biblioteki.

  

§3 Wypożyczenia

 1. Wypożyczyć można jednorazowo 5 książek.
 2. Książki wypożyczyć można na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc. Po upływie tego okresu można jednokrotnie prolongować termin oddania. Zamiar prolongaty książki należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie /017 22-70-220 w. 25/ dyżurnemu bibliotekarzowi przed upływem terminu zwrotu.
 3. W razie braku książki w zbiorach biblioteki Czytelnik może otrzymać informacje, w których najbliższych bibliotekach może znajdować się poszukiwana książka. Na prośbę Czytelnika biblioteka w miarę możliwości sprowadza książki z innych bibliotek, wtedy można z nich korzystać na miejscu w Czytelni.
 4. O ile książka jest aktualnie wypożyczona Czytelnik może ją zarezerwować.
 5. Czytelnik nie może korzystać z biblioteki jeżeli w domu panuje choroba zakaźna.
 6. Wypożyczalnia stosuje wolny dostęp do półek oraz komputerową rejestrację wypożyczeń.

 

§4 Przetrzymywanie książek

 1. Za przetrzymanie książek ponad termin określony w § 3 p. 2, biblioteka pobiera opłaty w kwocie 1 zł od woluminu za każdy rozpoczynający się tydzień po terminie zwrotu. Koszty wysłania upomnienia w wysokości 2 zł ponosi Czytelnik.
 2. Czytelnik przetrzymujący wypożyczone książki ponad termin określony § 3 p.2, otrzymuje po miesiącu upomnienie. W przypadku nie zwrócenia książki po kolejnych dwóch upomnieniach, sprawa może być skierowana na drogę sądową.

 

§5 Poszanowanie książek

 1. Czytelnik powinien szanować wypożyczone książki, chronić je przed wszelkim uszkodzeniem, zniszczeniem i zagubieniem.
 2. Czytelnik jak i bibliotekarz powinien zwracać uwagę na stan· książki przed wypożyczeniem. Uszkodzenia winny być odnotowane w kartotece.

 

§6 Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie książki

 1. Czytelnik obowiązany jest odkupić zgubioną lub zniszczoną książkę oraz pokryć koszty jej oprawy.
 2. Jeżeli odkupienie tego samego tytułu jest niemożliwe, Czytelnik po uzgodnieniu z bibliotekarzem musi odkupić książkę w cenie aktualnie obowiązującej o zbliżonej wartości bibliotecznej.
 3. Za uszkodzenia książki Czytelnik zobowiązany jest zapłacić odszkodowanie. Wysokość odszkodowania określa Kierownik Działu Udostępniania Zbiorów w zależności od stopnia uszkodzenia książki.

 

§7 Porady i Informacje

 1. Czytelnik może zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące książek, doboru lektur i zestawień literatury na interesujący" go temat oraz wskazówek co do sposobu pracy z książką.
 2. Czytelnik ma prawo korzystać z dostępnych katalogów kartkowych, komputerowych, baz danych oraz uzyskać informację o sposobach korzystania z warsztatu bibliograficzna - informacyjnego.

 

§8 Życzenia i zażalenia Czytelników

 1.  Wszelkie uwagi i zażalenia należy zgłaszać bezpośrednio u Dyrektora Biblioteki /I piętro/ lub wpisywać do „Książki uwag" znajdującej się w Czytelni.

 

§9 Przepisy końcowe

 1.  Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być, na podstawie pisemnej decyzji Kierownika Działu Udostępniania Zbiorów pozbawiony prawa korzystania z Wypożyczalni. W tym przypadku przysługuje mu prawo odwołania do Dyrektora Biblioteki.

 

 

Kolbuszowa, 12.01.2007

nprc
serce
 • Data aktualizacji: 2024-06-21 11:40
 • |
 • Licznik odwiedzin: 6 458 397