Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej
+48 608 608 608
e-mail: biblioteka@kolbuszowa.pl
www: biblioteka.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-05-23 12:08:40

Deklaracja dostępności

Wstęp

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej biblioteki w Kolbuszowej oraz Kolbuszowskiej Biblioteki Cyfrowej.

Daty publikacji i aktualizacji

Strona internetowa biblioteki – biblioteka.kolbuszowa.pl:

Data publikacji strony internetowej: 2018-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-01-01.

Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa - cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-18.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014-09-18.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa biblioteki – biblioteka.kolbuszowa.pl jest w większości zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności:

Wyłączenia:

Kolbuszowska Biblioteka Cyfrowa - cyfrowa.bibliotekakolbuszowa.pl nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dostosowanie serwisu do wymogów stawianych w ustawie wymagało by znacznych nakładów finansowych (zakup nowszej wersji oprogramowania dLibra) obecnie przewyższających możliwości biblioteki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-09.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej biblioteka.kolbuszowa.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janusz Kozłowski, mipbp.kolbuszowa@vp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 172270220 wew. 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Biblioteki Centralnej w Kolbuszowej (ul. Piłsudskiego 7) jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Budynek Oddziału Edukacji Kulturalnej i Regionalnej w Kolbuszowej (ul. Piekarska 17) jest przystosowany przez osoby z niepełnosprawnościami.

Filie biblioteczne

Filia w Bukowcu (Bukowiec 45). Lokal nie jest przystosowany do użytkowania osób z niepełnosprawnościami.

Filia w Kolbuszowej Dolnej (ul. Nad Nilem 6/1). Lokal nie jest przystosowany do użytkowania osób z niepełnosprawnościami.

Filia w Kolbuszowej Górnej (Kolbuszowa Górna 380). Lokal nie jest przystosowany do użytkowania osób z niepełnosprawnościami.

Filia w Kupnie (Kupno 363) jest przystosowany przez osoby z niepełnosprawnościami.

Filia w Przedborzu (Przedbórz 187). Lokal częściowo jest przystosowany do użytkowania osób z niepełnosprawnościami.

Filia w Weryni (Werynia 98). Lokal nie jest przystosowany do użytkowania osób z niepełnosprawnościami.

Filia w Widełce (Widełka 620). Lokal nie jest przystosowany do użytkowania osób z niepełnosprawnościami.