Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej
+48 608 608 608
e-mail: biblioteka@kolbuszowa.pl
www: biblioteka.kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2024-07-15 17:15:45

Regulaminy

Regulamin wypożyczania na zewnątrz określonej części księgozbioru Czytelni im dr. Kazimierza Skowrońskiego MiPBP w Kolbuszowej

 1. Wypożyczany na zewnątrz, księgozbiór  czytelni,  że  względu  na  swoją wartość  materialną   niematerialną  podlega  szczególnej ochronie.
 2. Z wypożyczeń na zewnątrz mogą korzystać tylko zarejestrowani w czytelni Czytelnicy biblioteki, od lat 15, którzy zobowiązali się do przestrzegania niniejszego regulaminu .
 3. Akceptację regulaminu czytelnik poświadcza własnoręcznym podpisem.
 4. Książki są wypożyczane na okres, nie dłuższy niż 7 dni.
 5. Książki wypożyczone z czytelni nie można prolongować.
 6. Czytelnik może wypożyczyć do domu jednorazowo 3 książki.
 7. Za nieterminowy zwrot książek będzie pobierana kara regulaminowa w wysokości 5 zł za każdy  dzień przetrzymywania.
 8. Wyłączone z wypożyczeń na zewnątrz są książki:
 • wydane do końca 1949 roku
 • z księgozbioru podręcznego
 • regionalia jednoegzemplarzowe
 • albumy
 • encyklopedie
 • słowniki wielotomowe
 • czasopisma oprawne
 • książki cenne zawierające  dedykację autora
 1. Za uszkodzenie książek podczas wypożyczeń  konsekwencje  finansowe ponosi Czytelnik.
 2. W przypadku zagubienia książki Czytelnik jest zobowiązany odkupić ten sam tytuł, to samo  wydanie  lub późniejsze.
 3. W przypadku niemożliwości odkupienia zagubionego tytułu Czytelnik zobowiązany jest zapłacić trzykrotną rynkową cenę książki. Wyceny dokonuje, po rozpoznaniu rynku, komisja powołana przez dyrektora MiPBP w Kolbuszowej.
 4. W przypadku zauważenia przed wypożyczeniem jakichkolwiek uszkodzeń książki, Czytelnik zobowiązany jest poinformować dyżurnego bibliotekarza, który odnotowuje ten fakt w rekordzie egzemplarza.